Sunil Pariyar
Age 14 | Gorkha
Sponsor Me
Aayush Pariyar
Age 4 | Sindhupalchowk
Sponsor Me
Hira Nepali
Age 7 | Kavrepalanchowk
Sponsor Me
Sujan Pariyar
Age 8 | Sindhupalchowk
Sponsor Me
Alisha B.K.
Age 5 | Rupandehi
Sponsor Me
Anil Pariyar
Age 16 | Sindhupalchowk
Sponsor Me
Unique Pariyar
Age 1.5 | Sindhupalchowk
Sponsor Me
Pratap Rai
Age 10 | Paanchthar
Sponsor Me
Unisha B.K.
Age 1.5 | Butwal
Sponsor Me
Sajina Pariyar
Age 15 | Gorkha
Sponsor Me
Anu Lama
Age 11 | Hetauda
Sponsor Me
Birshana Lama
Age 12 | Mugu
Sponsor Me
Saraswati Nepali
Age 15 | Sindhupalchowk
Sponsor Me
Samjhana Lama
Age 14 | Mugu
Sponsor Me
Ranjita Roka
Age 5 | Gorkha
Sponsor Me
Binu Lama
Age 15 | Hetauda
Sponsor Me
Nabin Pariyar
Age 12 | Gorkha
Sponsor Me